Privatumo politika

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

I. Kas yra šis dokumentas?

Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai Jūs apsilankote mūsų internetinėje svetainėje noor.lt (toliau – Svetainė) bei mūsų paskyrų socialiniuose tinkluose (NOOR law firm > Facebook, NOOR law firm > Linkedin), iš kur juos gauname, kam teikiame ir kaip saugome bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką ir susipažinti su joje pateikiama informacija.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ yra bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę.

II. Kas mes?

Svetainę tvarko ir administruoja Advokatų profesinė bendrija NOOR, juridinio asmens kodas 304032386, registruotos buveinės ir kontaktinis adresas Lvivo g. 37, LT-09307 Vilnius, el. paštas info@noor.lt, kontaktinis telefono numeris +370 5 219 1818.

Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas ir esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų teisėtą tvarkymą.

III. Kokių principų mes laikomės?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 • laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 • tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • renkame Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome asmens duomenų su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 • imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 • laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešiname jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 • užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

IV. Kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime aiškiai apibrėžtais tikslais:

a) Teisinių paslaugų teikimo tikslu:

Duomenų kategorijosKliento ar (ir) potencialaus kliento vardas, pavardė, pareigos, įmonės pavadinimas, telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas, tarnybinė padėtis, banko sąskaitos numeris, suteiktų teisinių paslaugų laikas, trukmė, suteiktų teisinių paslaugų suma, mokesčių mokėtojo informacija, išrašytos sąskaitos ir jose nurodyta informacija, kita mokėjimų informacija, elektroninio susirašinėjimo istorija, bet kokia kita informacija, kuri buvo gauta / pateikta mums teikiant teisines paslaugas
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasSutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Teisės aktų vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

Duomenų tvarkymo terminas10 metų nuo paskutinio teisinių paslaugų suteikimo Jums momento
Duomenų gauname išTiesiogiai iš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodamePriklausomai nuo teikiamų teisinių paslaugų pobūdžio, asmens duomenis galime teikti: viešiesiems registrams, teismams, arbitrams, teisininkams ar advokatams (kitos šalies atstovams), teisėsaugos institucijoms, finansinėms institucijoms ir kitoms valdžios institucijoms, kitoms advokatų kontoroms, paslaugų  teikėjams, teikiantiems mums rinkodaros, apskaitos, IT, vertimo bei kitas paslaugas, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kiek toks duomenų teikimas yra būtinas, norint tinkamai suteikti teisines paslaugas

 

b) Kandidatų atrankos vykdymo tikslu:

Duomenų kategorijosKandidato vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, informacija apie darbinę, profesinę patirtį ir kita CV pateikta bei pokalbių (susirašinėjimo) su kandidatu metu sužinota informacija
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasKandidato sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja atranka į kandidato poziciją, nebent kandidatas atšaukia sutikimą anksčiau; jeigu kandidatas duoda atskirą sutikimą, asmens duomenys gali būti saugomi 1 metus nuo atrankos pabaigos dienos
Duomenų gauname išIš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodamePaslaugų teikėjams (pvz., duomenų saugojimo paslaugas, įdarbinimo paslaugas teikiantys paslaugų teikėjai ir kt.)

 

c) Tiesioginės rinkodaros (įskaitant, naujienlaiškių) siuntimo tikslu:

Duomenų kategorijosVardas; pavardė; elektroninis paštas; telefono numeris
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)
Duomenų tvarkymo terminas2 metai nuo Jūsų sutikimo gavimo, nebent Jūs atšaukiate savo sutikimą anksčiau
Duomenų gauname išIš Jūsų
Duomenis teikiame ar perduodamePaslaugų teikėjams (pvz., duomenų saugojimo paslaugas, rinkodaros paslaugas teikiantys paslaugų teikėjai ir kt.)

 

d) Mūsų socialinių tinklų (Facebook, Linkedin) paskyrų valdymo ir administravimo tikslu:

Duomenų kategorijosJūsų socialinio tinko paskyros pavadinimas, profilio nuotrauka, komentarai, patiktukai (angl. likes), Jūsų užklausų turinys
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Mūsų teisėti interesai (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja mūsų ar Jūsų socialinio tinklo paskyra, nebent išreikštumėte norą ištrinti mūsų socialinių tinklų paskyrose esančius Jūsų duomenis anksčiau
Duomenų gauname išJūsų pačių; trečiųjų asmenų
Duomenis teikiame ar perduodamePaslaugų teikėjams (pvz., duomenų saugojimo paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams ir kt.)

 

e) Mūsų renginių (konferencijų, seminarų ir kt.) organizavimo ir vykdymo tikslu:

Duomenų kategorijosVardas, pavardė, pareigos, organizacijos pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atvaizdas (jei renginio metu fiksuojamas), Jūsų pageidavimai
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasPriklausomai nuo konkretaus renginio pobūdžio asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais pagrindais:

Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ar

Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.) ir (ar)

Mūsų teisėti interesai (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys tvarkomi 2 metus nuo konkretaus renginio pasibaigimo momento. Tuo atveju, jeigu asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu, asmens duomenys bus saugomi 2 metus nuo konkretaus renginio pasibaigimo momento arba tol, kol galios Jūsų sutikimas
Duomenų gauname išIš Jūsų; trečiųjų asmenų
Duomenis teikiame ar perduodamePaslaugų teikėjams (pvz., duomenų saugojimo paslaugas, rinkodaros paslaugas, renginių organizavimo paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams ir kt.)

 

f) Svetainės funkcionalumų užtikrinimo, Svetainės tobulinimo tikslu:

Duomenų kategorijosIP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys, unikalus ID ir kiti duomenys
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja konkretus slapukas, nebent Jūs greičiau atšaukiate savo sutikimą dėl slapukų įrašymo. Daugiau informacijos apie slapukus rasite šioje Privatumo politikos VII skyriuje.
Duomenų gauname išJūsų pačių
Duomenis teikiame ar perduodamePaslaugų teikėjams (pvz., duomenų saugojimo paslaugas, rinkodaros paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams ir kt.)

 

g) Jūsų užklausų, prašymų administravimo tikslu: 

Duomenų kategorijosVardas, pavardė, pareigos, įmonės pavadinimas, el. pašto adresas, telefono numeris, užklausos ar prašymo turinys
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a)
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys tvarkomi 1 metus nuo Jūsų kreipimosi į mus dienos
Duomenų gauname išJūsų
Duomenis teikiame ar perduodamePaslaugų teikėjams (pvz., duomenų saugojimo paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams ir kt.)

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Mes siekiame nesaugoti neaktualių asmens duomenų, todėl juos teisėtai atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

V. Kaip mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

 • kai Jūs juos pateikiate mums (pvz., parašydami mums ar bendraudami su mūsų teisininkais, advokatais ar kitais mūsų komandos nariais, pateikdami savo nusiskundimus dėl mūsų teikiamų paslaugų ar kita);
 • kai Jūs naudojatės Svetaine ir (ar) mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose (pvz., gauname Jūsų IP adresą, Jūsų naudojamos naršyklės tipą ir kt.);
 • kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka gauname iš kitų fizinių ar juridinių asmenų (pvz., valstybės ar savivaldybės institucijų ar įstaigų).

Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių teisėtai surinktais iš kitų fizinių ir juridinių asmenų, viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus ar netikslius Jūsų asmens duomenis.

VI. Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai ir kokios yra naujienlaiškių prenumeratos taisyklės?

Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros (įskaitant naujienlaiškių siuntimo) tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.

Kaip ir kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiuo tikslu yra nurodyta Privatumo politikos IV skyriuje.

Mes galime derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų teisėtai turima informacija tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymų.

Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais mūsų rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

 • pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“ ar pan.), arba
 • atvykę pas mus (adresu Rinktinės g. 5, Vilnius) ir pateikę atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus;
 • atsiųsti mums prašymą el. paštu info@noor.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

VII. Kaip mes naudojame slapukus?

Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje ir (ar) mūsų socialinių tinklų paskyrose, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

Slapukais mes galime rinkti tokią informaciją, kaip pavyzdžiui: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys, informacija apie per socialinius tinklus nukreiptus prenumeratorius, unikalus ID.

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

 • kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte tinkamai naudotis Svetainėje suteikiamomis funkcijomis);
 • kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad jis dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
 • paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine ir (ar) mūsų paskyromis analizei;
 • tiksliniam rinkodaros orientavimui.

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine ir (ar) mūsų paskyromis su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

IInformuojame, jog Svetainėje, socialiniuose tinkluose gali būti naudojami tokie slapukai, kaip pavyzdžiui:

 • techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės, socialinių tinklų veikimui;
 • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės, socialinio tinklo veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 • analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės, socialinio tinklo lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti;
 • socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.

Informacija apie mūsų pačių Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

 

Slapuko pav.PaskirtisGaliojimo laikas
hideCookieBarPrivatumo politikos sisteminis slapukas1 metai
hideIntroPopupInformacinio pranešimo sisteminis slapukas1 metai
pll_languageVartotojo kalbos žymaIki interneto svetainės lango uždarymo pabaigos

Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti Svetainėje pateiktoje slapukų nuorodoje (juostelėje) paspaudę žymą „Sutinku su visais slapukais“. Tuo atveju, jeigu neduosite sutikimo įrašyti slapukus, slapukai, kurie nėra techninio pobūdžio, į Jūsų įrenginį nebus įrašomi.

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų, arba (ir) ištrinant naršyklėje jau esančius slapukus. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

VIII. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to teisėtai pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos.

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą (pvz., įmonėms, teikiančioms tiesioginės rinkodaros, IT paslaugas). Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir duomenų apsaugos teisės aktus.

Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

 • trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz., techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmus atlikimo);
 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais;
 • valdžios ir teisėsaugos įstaigoms, institucijoms, jeigu asmens duomenų teikimas yra privalomas pagal teisės aktus arba (ir) asmens duomenis būtina teikti, siekiant apginti mūsų teisėtą interesą (pvz., ginti savo pažeistas ir kt.).

Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

IX. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus saugomi ES teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais šie duomenys taip pat gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų (pvz., juos gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų). Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus teisės aktuose nustatytus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai, laikantis šios Privatumo politikos bei teisės aktų reikalavimų.

Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę ir (ar) mūsų paskyras – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

X. Išorinės svetainės

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines. Sekdami tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas. Šioms svetainėms bei jose esančioms privatumo politikoms mes faktiškai negalime daryti jokios įtakos bei neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už asmens duomenų rinkimą per šias svetaines (pavyzdžiui, kontaktinių ar vietos duomenų rinkimą). Rekomenduojame atidžiai peržiūrėti šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis jose suteikiamomis paslaugomis.

XI. Kokias teises Jūs turite?

Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Mes stengiamės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 • mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 • valstybės saugumą ar gynybą;
 • viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo dienos. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą.  Per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.

Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą ir priežastis.

Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

XII. Kam Jūs galite pateikti skundą?

Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktiniai duomenys: L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt.

Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis, todėl būtume dėkingi, jeigu dėl kilusių su duomenų apsauga susijusių skundų ar kitų klausimų, pirmiausia, susisiektumėte tiesiogiai su mumis.

XIII. Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?

Mes turime teisę visiškai ar iš dalies keisti šios Privatumo politikos nuostatas. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje ir įsigalioja nuo jų paskelbimo. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką ir susipažinti su Privatumo politikos pakeitimais.

XIV. Kaip su mumis susisiekti?

Visus su šia Privatumo politika ir mūsų atliekamu asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus galite siųsti toliau nurodytais mūsų kontaktais:

Advokatų profesinė bendrija NOOR

Juridinio asmens kodas 304032386

Kontaktinis adresas Lvivo g. 37, LT-09307 Vilnius

El. paštas info@noor.lt

 

Atnaujinta 2022-10-17