Teisinių paslaugų sutartis

Atsisiųsti šį dokumentą

Bendrosios nuostatos

Šios Teisinių paslaugų sutarties bendrosios nuostatos apibrėžia teisinius santykius, atsirandančius advokatų profesinei bendrijai „NOOR legal“, juridinio asmens kodas 304032386, buveinės adresas Lvivo g. 37, LT-09307 Vilnius („Kontora“) teikiant teisines paslaugas Klientams.

Kontorai ir Teisinių paslaugų sutarties specialiosiose nuostatose nurodytam asmeniui („Klientas“) susitarus dėl Teisinių paslaugų sutarties specialiųjų nuostatų, šios Teisinių paslaugų sutarties bendrosios nuostatos tampa Teisinių paslaugų sutarties („Sutartis“) dalimi.

Sutartyje Klientas ir Kontora kartu gali būti vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

Esant neatitikimų tarp Sutarties bendrųjų nuostatų ir specialiųjų nuostatų, Šalys vadovaujasi specialiosiomis nuostatomis.

 

1. Teisinių paslaugų teikimas

1.1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Kontora įsipareigoja teikti Klientui teisines paslaugas, dėl kurių Klientas duos pavedimą, bei atstovauti Kliento interesams.

1.2. Kliento pavedimas Kontorai dėl teisinių paslaugų teikimo gali būti išreikštas bet kuria forma, tarp jų žodžiu, elektroniniu paštu ir (ar) dokumentų pateikimu.

1.3. Teisines paslaugas Klientui šios Sutarties pagrindu teikia Kontoros advokatai, advokatų padėjėjai ir teisininkai („Teisininkai“). Visgi, įsipareigojimai pagal šią Sutartį kyla ne Teisininkui, o Kontorai, nepaisant ir to, kad konkretų Kliento pavedimą vykdė ar paslaugas Klientui teikė Teisininkas.

1.4. Kiekvienas Teisininkas turi teisę teikti teisines paslaugas pagal šią Sutartį Kontoros vardu be atskiro Kliento sutikimo. Kontora užtikrins, jog Kliento pavedimus vykdys Teisininkai, turintys tam reikalingą kvalifikaciją ir patirtį. Teisininkų sąrašas yra skelbiamas Kontoros interneto tinklalapyje „www.noor.lt“. Kontora turi teisę vienašališkai keisti savo Teisininkų sąrašą. Nustojus galioti Teisininko sutarčiai su Kontora, automatiškai be atskiro pranešimo Klientui baigiasi tokio asmens teisė vykdyti pavedimus Klientui ir jį atstovauti pagal šią Sutartį.

1.5. Kontora turi teisę be atskiro Kliento sutikimo pavesti bet kuriam kitam Teisininkui ar Kontoros darbuotojui teikti Klientui tam tikras su teisinėmis paslaugomis susijusias paslaugas, jeigu tokių paslaugų teikimui nėra būtina teisininko kvalifikacija.

1.6. Tuo atveju, jei Kliento interesais jo pavedimams vykdyti yra reikalinga pasitelkti trečiuosius asmenis (pvz. verslo, finansų konsultantus; užsienio teisininkus; vertėjus ir kt.), jie pasitelkiami Klientui pritarus.

 

2. Šalių teisės ir įsipareigojimai

2.1. Teikdami teisines paslaugas, Teisininkai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, profesinės etikos principais bei šia Sutartimi. Teisininkai privalo suteikti teisines paslaugas su Klientu suderintu laiku.

2.2. Klientas įsipareigoja pateikti Kontorai visapusišką ir neiškraipytą informaciją, būtiną pavedimo vykdymui. Klientas privalo informuoti Kontorą apie tokios informacijos pasikeitimus ir (ar) įvykius, galinčius turėti įtakos tinkamam pavedimo vykdymui. Klientas visais atvejais bendradarbiaus su Kontora.

2.3. Klientas įsipareigoja priimti suteiktas paslaugas bei nedelsiant informuoti Kontorą apie pastebėtus pavedimo vykdymo trūkumus. Jeigu Klientas nepareiškia pretenzijų dėl pavedimo vykdymo trūkumų per 30 dienų skaičiuojant nuo tos dienos, kai (a) Kontora suteikė paslaugas Klientui arba (b) Kontora pateikė Klientui ataskaitą apie tokių paslaugų suteikimą, žiūrint, kuris įvykis įvyko anksčiau, laikoma, kad pavedimas įvykdytas tinkamai.

2.4. Baigusi vykdyti pavedimą ir nesant atskiro Kliento nurodymo (kuris laikomas nauju pavedimu), Kontora neturi pareigos papildyti ar pakeisti informaciją ar dokumentus, pateiktus Klientui anksčiau vykdant pavedimą. Šis principas taikomas ir tais atvejais, kai pasikeičia su Kliento pavedimu susiję teisės aktai ar teismų praktika arba paaiškėja naujos aplinkybės.

 

3. Atlyginimas ir išlaidų kompensavimas

3.1. Klientas įsipareigoja mokėti Kontorai atlyginimą už suteiktas teisines paslaugas. Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal Teisininkų ir kito Kontoros personalo valandinius įkainius („Valandiniai įkainiai“), dauginant juos iš Kliento pavedimui atlikti skirto laiko. Sutarties pasirašymo dieną taikomi Valandiniai įkainiai (be PVM) yra nurodyti Sutarties specialiosiose nuostatose. Jeigu reikalaujama pagal įstatymus, prie specialiosiose nuostatose nurodytų Valandinių įkainių bus pridedamas įstatymų nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokestis (PVM).

3.2. Kontora turi teisę vienašališkai keisti Sutarties specialiosiose nuostatose išvardintus Valandinius įkainius, informuodama apie tai Klientą iš anksto. Pakeisti Valandiniai įkainiai bus taikomi teisinėms paslaugoms, užsakytoms po to, kai Kontora informavo Klientą apie pakeitimą. Klientas turi teisę atsisakyti teisinių paslaugų pagal naujus įkainius ir nutraukti Sutartį.

3.3. Šalys gali susitarti dėl konkrečios atskiro pavedimo vykdymo kainos.

3.4. Klientas įsipareigoja atlyginti visas Kontoros išlaidas, patirtas teikiant teisines paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, informacijos surinkimo, dokumentų kopijavimo, tarpmiestinių ir mobiliųjų telefoninių pokalbių, duomenų perdavimo, pašto, vertimo, kelionės, transporto, apgyvendinimo (kai paslaugos teikiamos ne Vilniuje), mokėjimų atlikimo Kliento vardu, žyminio ir kitų mokesčių, trečiųjų asmenų paslaugų ir kt. Kontora turi teisę prašyti Kliento apmokėti tokių išlaidų sumą Kontorai iš anksto. Jeigu Kliento pavedimo atlikimas pareikalaus didelių išlaidų, kurias Klientas galėtų apmokėti pats, Kontora turi teisę prašyti Kliento apmokėti tokias išlaidas tiesiogiai paslaugų teikėjams.

3.5. Kliento atliekami mokėjimai turi būti be jokių išskaitų ar atskaitymų (pvz., mokesčio už banko paslaugas ar pan.).

3.6. Klientas įsipareigoja apmokėti Kontoros sąskaitas per 10 darbo dienų nuo jų gavimo momento. Klientui laiku neapmokėjus sąskaitos, Klientas moka 0,02% dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3.7. Klientui laiku neapmokėjus sąskaitos, Kontora turi teisę sustabdyti tolimesnių teisinių paslaugų teikimą bei pareikalauti Kliento sumokėti už visas iki tol suteiktas paslaugas ir (ar) pradėti priverstines skolos išieškojimo procedūras. Klientas Kontorai atlygins visas papildomas išlaidas, Kontoros patirtas išieškant iš Kliento laiku nesumokėtas sumas.

 

4. Interesų konfliktas

4.1. Prieš imdamasi Kliento pavedimo, Kontora patikrins, ar tai nesukelia interesų konfliktų. Jei interesų konfliktas kils jau po tokio patikrinimo, situacijai spręsti Kontora taikys interesų konfliktus reglamentuojančias profesinės etikos normas. Kontora turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento pavedimą ir (ar) nutraukti Sutartį, jei negali teikti paslaugų dėl egzistuojančio ar gresiančio interesų konflikto.

4.2. Klientas suteikia Kontorai ir Teisininkams išankstinį sutikimą teisiniame santykyje, kuris nesusijęs su Kliento pavedimu ar byla, kurioje Kontora ir (ar) bet kuris Teisininkas konsultuoja, yra ar buvo vienos šalies atstovas arba gynėjas, konsultuoti, atstovauti ar veikti prieš Klientą, jei nebus pažeistas nė vieno kliento informacijos konfidencialumas.

4.3. Ši Sutartis nesukuria išimtinių santykių tarp Kliento ir Kontoros: Klientas turi teisę pasitelkti bet kokius kitus asmenis toms pačioms paslaugoms teikti, kurioms teikti pasitelkė Kontorą, o Kontora turi teisę teikti teisines paslaugas tretiesiems asmenims, įskaitant ir tuos atvejus, kai tokie asmenys konkuruoja su Klientu.

 

5. Elektroninių išteklių naudojimas

5.1. Keitimasis informacija tarp Kontoros ir Kliento vyksta pasitelkiant elektroninių ryšių priemones, jeigu pavedimo įgyvendinimui nėra būtina pateikti dokumentų originalų. Klientas yra informuotas ir supranta rizikas, susijusias su duomenų perdavimu elektroninių išteklių pagalba (galimi pavėluoti pranešimų pristatymai, konfidencialios ar asmeninės informacijos atskleidimas). Kontora neprisiima atsakomybės už šias rizikas, jeigu Kontora ėmėsi visų pagrįstai reikalingų atsargumo priemonių.

5.2. Siekiant užtikrinti sklandžią komunikaciją tarp Kontoros ir Kliento, Kontora rekomenduoja Klientui atsakingam Kontoros teisininkui telefonu patvirtinti apie svarbaus elektroninio laiško ar dokumentų išsiuntimą ir (ar) gavimą.

5.3. Jeigu pavedimui įvykdyti Klientas Kontorai pateikė dokumentų originalus, baigusi vykdyti pavedimą, atsisakydama vykdyti pavedimą arba nutraukdama Sutartį Kontora grąžina visus jai perduotus su pavedimu susijusių dokumentų originalus.

 

6. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

6.1. Vadovaudamasi atitinkamais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais, Kontora privalo nustatyti Klientą, Kliento vardu veikiančius asmenis ir Kliento galutinius naudos gavėjus. Kai tai yra būtina, Kontorai tenka pareiga nustatyti ir Kliento lėšų kilmę. Jeigu Klientas nepateikia reikalaujamos informacijos arba yra įtarimų, kad lėšos naudojamos teroristų finansavimui ar pinigų plovimui, Kontora gali atsisakyti vykdyti ar sustabdyti pavedimo vykdymą ir pranešti atitinkamoms institucijoms.

6.2. Pagal Sutarties 6.1 straipsnyje nurodytus teisės aktus, Kontorai gali būti pateiktas reikalavimas informuoti atitinkamas institucijas apie sandorius, kurių suma viršija tam tikrą sumą grynaisiais pinigais, nepriklausomai nuo to, ar sandoris vykdomas atliekant vieną ar kelis susijusius mokėjimus, arba jeigu Kontorai tampa žinoma arba Kontora turi pagrindo įtarti, kad kuris nors Kliento vardu vykdomas sandoris gali būti susijęs su pinigų plovimu. Jeigu Kontorai kyla pareiga pranešti atsakingoms institucijoms apie galimą pinigų plovimą, Kontora gali neturėti galimybės informuoti Klientą apie pateiktą pranešimą ar jo pateikimo priežastis.

6.3. Teisės aktų nustatytais atvejais Kontorai gali atsirasti prievolė pateikti informaciją apie Kliento PVM mokėtojo kodą ir Kliento įsigytų paslaugų vertę mokesčių administravimo ir muitinės institucijoms. Be to, institucijų ir bankroto administratorių pareikalavimu, Kontora gali būti įpareigota pateikti sąskaitas ir jų priedus.

6.4. Klientas supranta ir sutinka, kad aukščiau nurodyti atvejai, sudarantys Kontoros įstatyminę pareigą, nėra profesinės paslapties ar Kliento konfidencialios informacijos apsaugos pažeidimas.

 

7. Atsakomybė

7.1. Už prievolių, įtvirtintų šioje Sutartyje ar teisės aktuose, pažeidimą Kontora atsako Klientui suma, ne daugiau nei du kartus didesne už tą, kurią Kontora gavo iš Kliento už konkretaus su pažeidimu susijusio pavedimo vykdymą, išskyrus, jeigu Teisininkai ar kiti Kontoros personalo nariai prievoles pažeidė tyčia ar dėl didelio neatsargumo. Teisininkų ir kitų Kontoros personalo narių kaltė yra būtina atsakomybės atsiradimo sąlyga.

7.2. Kontora neatsako už (i) Kliento nuostolius, kurių priežastis buvo neišsami, klaidinga ar netiksli Kliento pateikta informacija; (ii) Kliento nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad Klientui paslaugų nesuteikė arba netinkamai suteikė tretieji asmenys, Kliento sutikimu Kontoros pasamdyti šioje Sutartyje nurodytų ar su jomis susijusių paslaugų teikimui; (iii) Kliento nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, jog Kontora nesuteikė paslaugų Šalių sutartu ar reikiamu laiku, jei tai įvyko dėl ne nuo Kontoros priklausančių priežasčių; ir (iv) netiesioginius Kliento nuostolius.

7.3. Kontora neatsako už nuostolius, kuriuos Klientas patyrė dėl Kontoros ar Teisininkų išreikštos nuomonės klausimais, kuriems taikoma ne Lietuvos Respublikos teisė.

 

8. Konfidencialumas

8.1. Kiekviena Šalis užtikrina visišką su kita Šalimi susijusios informacijos konfidencialumą ir neatskleidimą tretiesiems asmenims, išskyrus, kai to reikalauja įstatymai, kompetentingos institucijos arba kai tokia informacija naudojama pavedimo vykdymui pagal šią Sutartį. Šalių įsipareigojimai dėl informacijos konfidencialumo išlieka ir po šios Sutarties nutraukimo.

8.2. Nebent Klientas aiškiai raštu nurodytų kitaip, Kontora turi teisę pristatymuose, pasiūlymuose, teikiamuose potencialiems klientams, Kontoros brošiūrose, naujienlaikraščiuose, internetiniame tinklalapyje, spausdintose ir elektroninėse advokatų kontorų duomenų bazėse, informacijos sąvaduose, spaudiniuose ir kitose Lietuvos ir užsienio visuomenės informavimo priemonėse nurodyti, jog teikia paslaugas Klientui ir atskleisti bendrą Klientui suteiktų paslaugų pobūdį. Taip pat šiems tikslams Kontora turi teisę naudoti Kliento prekių ženklus.

 

9. Sutarties įsigaliojimas ir nutraukimas

9.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys pasirašo Sutarties specialiąsias nuostatas, ir galioja neterminuotai.

9.2. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą nutraukti šią Sutartį bet kuriuo metu dėl bet kokių priežasčių, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo.

9.3. Jeigu paslaugos Klientui pagal šią Sutartį nėra teikiamos 6 mėnesius ar ilgiau, ši Sutartis automatiškai (be papildomo Šalių pranešimo viena kitai) nutrūksta suėjus 6 mėnesiams nuo paskutinių paslaugų suteikimo dienos, nebent Šalys susitartų kitaip. Jei Sutarčiai nutrūkus šiame punkte numatyta tvarka Klientas vėl pateikia Kontorai pavedimą teikti teisines paslaugas, o Kontora priima tokį pavedimą, laikoma, kad Sutartis yra atnaujinta nuo to momento, kai Kontora priėmė pavedimą; šiems Šalių santykiams taikoma Sutartis.

9.4. Greta kitų savo teisių pagal Sutartį ir (ar) taikomą teisę, Kontora turi teisę sustabdyti Kliento nurodymų vykdymą ir (ar) paslaugų teikimą pranešdama apie tai Klientui raštu ar elektroniniu paštu prieš 24 valandas, jei Klientas laiku neįvykdo piniginės prievolės Kontorai. Tuo atveju, jei piniginės prievolės pradelsimas trunka ilgiau, nei 20 dienų, Kontora turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą, nutraukti šią Sutartį.

9.5. Kontora turi teisę nutraukti šią Sutartį nedelsiant, pateikdama Klientui pranešimą raštu, jeigu:

9.5.1. kilus interesų konfliktui, dėl kurio Kontora nebegali teikti paslaugų Klientui;

9.5.2. Klientas pakartotinai pažeidžia kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

9.5.3.Klientas tampa nemokus, jam pradedamos bankroto, likvidavimo, restruktūrizavimo ar kitos nemokumo procedūros.

9.6. Bet kuriuo šios Sutarties nutraukimo atveju Klientas turi sumokėti Kontorai atlyginimą ir atlyginti išlaidas už iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas.

 

10. Asmens duomenų apsauga

10.1. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų, subrangovų darbuotojų ar kitų atstovų, taip pat kitų su kita Šalimi susijusių asmenų duomenis („Asmens duomenys“) tvarkys laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

10.2. Kiekviena Šalis Asmens duomenis gali teikti šiems duomenų gavėjams: techninės ir programinės įrangos, naudojamos asmens duomenų tvarkymui, ir su tuo susijusių paslaugų teikėjams, Šalies naudojamų informacinių ir ryšių technologijų priežiūrą ir aptarnavimą vykdantiems paslaugų teikėjams, kitiems duomenų gavėjams, kuriems asmens duomenys turi būti teikiami vadovaujantis Šaliai taikomais teisės aktų reikalavimais. Kontora Asmens duomenis gali teikti asmenims, kuriuos ji turi teisę pasitelkti šios Sutarties vykdymui.

10.3. Kiekviena Šalis įsipareigoja visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenis perduoda kitai Šaliai, tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą. Pateikiama informacija turi apimti: kitos Šalies, kaip duomenų valdytojo, tapatybę ir kontaktinius duomenis, asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, tvarkymo teisinį pagrindą, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus kaip nurodyta šioje Sutartyje ir pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 turimas teises.

 

11. Intelektinė nuosavybė

Kontora lieka visų teisių į intelektinės nuosavybės objektus, esančių paslaugų rezultatuose, savininkė. Nuo to momento, kai Klientas visiškai atsiskaito su Kontora už suteiktas teisines paslaugas, Kontora suteikia Klientui neišimtinę ir neperleidžiamą teisę naudotis Klientui perduotuose paslaugų rezultatuose esančiais intelektinės nuosavybės objektais pagal jų tiesioginę paskirtį savo reikmėms.

 

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Sutartis gali būti keičiama tik abiejų Šalių susitarimu.

12.2. Visi pranešimai, prašymai, reikalavimai bei kita korespondencija kitai Šaliai turi būti pateikiami raštu (įskaitant el. paštu) ir įteikti adresatui asmeniškai, siunčiami registruotu, kurjeriniu ar paprastuoju paštu, faksu arba el.paštu Sutarties specialiosiose nuostatose nurodytais Šalių adresais. Šalis įsipareigoja nedelsiant pranešti kitai Šaliai apie kontaktinės informacijos, nurodytos šioje Sutartyje, pasikeitimą.

12.3. Šalys susitaria, kad ši Sutartis bei visi su ja susiję dokumentai gali būti pasirašomi elektroniniais parašais (įskaitant nekvalifikuotus) arba apsikeičiant pasirašytomis skenuotomis kopijomis. Tokiais būdais pasirašyti dokumentai turės tokią pat teisinę galią, kai ir ranka pasirašyti.

12.4. Šiai Sutarčiai ir jos nuostatų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti draugiškai, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.

 

Šios Sutarties bendrosios nuostatos galioja nuo 2023 m. vasario 13 d.