Grįžti

Sausio 1 d. įsigaliosiantys Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai

2022.12.19

LR Seimas 2022 m. gruodžio 13 d. priėmė Viešųjų pirkimų įstatymų pakeitimus, kuriais siekiama efektyvinti viešųjų pirkimų vykdymą. Nors dar laukiama Lietuvos Respublikos Prezidento patvirtinimo, tikimasi, jog bus patvirtinta, ir pakeitimai įsigalios jau nuo 2023 m. sausio 1 d.

Naujuoju reguliavimu daugiau dėmesio skiriama rezultatui nei procedūroms, todėl minėti pakeitimai į viešuosius pirkimus atneš daugiau lankstumo, palengvins perkančiųjų organizacijų darbą, bus išvengiama nereikalingų procedūrų – o tai palengvins ir tiekėjams tenkančią naštą.

Visus aktualius pakeitimus jums susisteminome į 8 kategorijas. Tai pakeitimai, susiję su:

 1. nacionaliniu saugumu
 2. tiekėjų pasiūlymų atitikties kitiems reikalavimams tikrinimu
 3. MVP ribų keitimu
 4. pirkimo dokumentų parengimu ir pirkimo vykdymu
 5. konkrečiais pirkimo vykdymo būdais
 6. sutarties sudarymu, keitimu
 7. pirkimų centralizavimu
 8. viešųjų pirkimų komisijos darbu

Taip pat papildymas, susijęs su žalos, kuomet konkurenciją riboja susitarimai, apskaičiavimu.

Aprašyme naudojamų trumpinių sąrašą rasite teksto pabaigoje.


1. PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

Nuo tada, kai buvo priimtos VPĮ pataisos, pagal kurias PO turi tikrinti tiekėjų, gamintojų atitiktį nacionalinio saugumo interesams, praktikoje kilo daug problemų, pavyzdžiui, kaip gauti tarptautinių bendrovių (tokių, kaip Phillips, Microsoft ir kt.) įstatus, valdybos narių dokumentus ir pan. Nuo 2023-01-01 tiekėjams bus palengvintas atitikties nacionaliniam saugumui įrodinėjimas ir vertinimas:

 • VPĮ įtvirtinama kontroliuojančio asmens sąvoka, ji susiaurinama, todėl leis PO pačioms patikrinti duomenis viešai prieinamuose šaltiniuose.
 • Nebebus tikrinama prekių sudedamųjų dalių atitiktis nacionalinio saugumo interesams.
 • Atitiktis nacionaliniam saugumui bus tikrinama ir darbų pirkimo atveju, jei jie apima tam tikrus BVPŽ kodus.
 • 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d. netaikoma tam tikroms įmonėms, kurios išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme.
 • Lengvinamas atitikties nacionaliniam saugumui įrodinėjimas – atitikčiai įrodyti iš tiekėjų bus reikalaujama pateikti VPT nustatytos formos atitikties deklaraciją. Tik galimo laimėtojo bus prašomi VPĮ 39 str. 3 d. įvardyti dokumentai. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki to laiko, kai tiekėjas turi pateikti dokumentus.
 • Bet kuriuo procedūrų metu PO turi teisę prašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį 37 str. 9 d. reikalavimams.
 • PO neprašo dokumentų: 1) kurie yra viešai prieinami, prisijungus prie nacionalinės duomenų bazės ar CVPIS priemonėmis, 2) jei tokie dokumentai buvo gauti vykdant ankstesnius pirkimus. PO gali nereikalauti dokumentų, jei iš kitų šaltinių gali nustatyti pasiūlymo atitiktį keliamiems reikalavimams.
 • Numatoma PO diskrecija pasirinkti, kokioms sąlygoms (VPĮ 45 str. 21) esant gali būti atmetamas tiekėjo pasiūlymas. Atitikčiai pagrįsti reikalaujama pateikti laisvos formos deklaraciją, tačiau kilus abejonėms, PO privalo ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prašyti ir kitų dokumentų, kurie jai priimtini. Išlieka PO teisė prašyti tokius dokumentus pateikti ir iš kitų dalyvių bet kuriuo procedūrų metu.
 • Numatyta PO teisė vertinti ne tik prekes, jų sudedamąsias dalis, bet ir prekių pakuotę.
 • MVP atveju VPĮ 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d. numatyti reikalavimai dėl nacionalinio saugumo gali būti netaikomi, kai:
 • sutarties vertė neviršija 5000 Eur be PVM ir
 • tiekėjui, subtiekėjui ar ūkio subjektui, kurio pajėgumais yra remiamasi, nėra suteikiama jokia prieiga prie PO informacinių sistemų.

Aktualūs straipsniai: VPĮ 2 str. 15 d.; 37 str. 8 – 10 d.; 39 str. 3 – 6 d.; 45 str. 21, 5 d.; 47 str. 9 – 10  d; 25 str. 2 d.

 


2. PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ ATITIKTIES KITIEMS REIKALAVIMAMS TIKRINIMU

Įstatymų leidėjas perkelia naujausią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką ir atsisako dviejų normų taikymo dėl pasiūlymo tikslinimo. Nustatyta bendra taisyklė, pagal kurią PO nebeturi pareigos, bet gali prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti dokumentus ir duomenis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis VPT nustatytomis taisyklėmis.

Aktualūs straipsniai: VPĮ 45 str. 3 d. (keičiama) ir 55 str. 9 ir 10 d. (naikinama).

Sumažinama asmenų, apie kuriuos tiekėjas turi pateikti informaciją dėl teistumo, ratas. PO supaprastintų pirkimų atveju tikrina tik tiekėjo, jo vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, duomenis. Netaikoma tarptautiniams pirkimams.

Aktualūs straipsniai: VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.

 


3. PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU MVP RIBŲ KEITIMU

Dėl infliacijos – prekių, paslaugų, darbų kainų kilimo, natūralu, ir PO už tą pačią kainą gali įsigyti mažiau. Siekiant išlaikyti situaciją, kuri buvo iki infliacijos, didinamos ir MVP ribos:

 • Prekių ir paslaugų pirkimo atveju MVP gali būti vykdomas, jei numatoma sutarties vertė yra mažesnė nei 70 000 Eur be PVM, darbų – mažiau nei 174 000 Eur be PVM. Svarbu: ribos keičiamos tik klasikiniam sektoriui.
 • MVP gali būti vykdomi neskelbiamos apklausos būdu, kai numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 15 000 Eur be PVM.

Aktualūs straipsniai: VPĮ 4 str. 3 d.; 31 str. 3 d. 4 p. (ankstesnis pakeitimas, tačiau įsigalioja kartu su naujaisiais – 2023-01-01).

 


4. PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU PIRKIMO DOKUMENTŲ PARENGIMU IR PIRKIMO VYKDYMU

Šiais pakeitimais išplečiama PO diskrecija, priimant svarbius sprendimus, susijusius su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu:

 • Nebelieka pareigos tarptautinio pirkimo atveju skaidyti jį į dalis. Visgi, nusprendus vykdyti tarptautinės vertės pirkimą ar statinio statybos darbų ir projektavimo paslaugų pirkimo neskaidyti į dalis, PO turi pagrįsti tokį sprendimą. Šis reikalavimas netaikomas, jei pirkimas, kurio vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų, atliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogo priemonėmis arba pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu.
 • Pirkimo nutraukimas galimas ir tuo atveju, jei pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl ko pirkimas tampa nebetikslingas ir jį įvykdžius būtų įsigytas PO poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.
 • PO turi teisę paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus, nenutraukdama pirkimo. Tokiu atveju pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas. Netaikoma tarptautinių pirkimų atveju.
 • Nelieka pareigos PO reikalauti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo darbų tarptautinių pirkimų atvejais.

Aktualūs straipsniai: VPĮ 28 str. 1 – 3 d.; 29 str. 4 d.; 36 str. 6 d.; 41 str. 2 d.; 42 str. 1 d.

Keičiami tam tikri procedūriniai terminai, kurie, tikimasi, paspartins viešųjų pirkimų procedūras, jų užbaigimą ir neleis viešųjų pirkimų subjektams piktnaudžiauti savo teisėmis:

 • Trumpinamas terminas konfidencialiai informacijai pagrįsti – ne mažiau, kaip 3 d. d.
 • Panaikinama tiekėjų teisė susipažinti su laimėtojo dokumentais per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo. Taigi, tiekėjas susipažinti su laimėtojo pasiūlymu gali tik per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienų) nuo informavimo apie laimėjusį pasiūlymą momento.
 • Trumpinamas tiekėjų informavimo apie laimėjusį pasiūlymą terminas – 3 d. d. nuo sprendimo priėmimo. Suinteresuotam dalyviui paprašius pateikti susipažinimui laimėtojo pasiūlymą, pretenzijos pateikimo terminas, atidėjimo terminas pratęsiamas papildomam laikui, skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti pasiūlymą susipažinimui, iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiama tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, pretenzijos apteikimo ir atidėjimo terminas pratęsiamas vienai darbo dienai.

Nebėra pareigos PO stabdyti pirkimą gavus pretenziją. Tačiau bet kuriuo atveju, gavus pretenziją, PO sudaro pirkimo sutartį ne anksčiau kaip po 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – anksčiau negu po 5 darbo dienų) sprendimo priėmimo ir informavimo apie jį.

Aktualūs straipsniai: VPĮ 20 str. 3 – 4 d.; 58 str. 1 ir 3 d.; 103 str. 2 d.

 


5. PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU KONKREČIAIS PIRKIMO VYKDYMO BŪDAIS

Kadangi didesnis dėmesys skiriamas ne procedūroms, o siekiamam rezultatui, PO suteikiama daugiau galimybių tam tikras procedūras vykdyti paprasčiau, išvengiant papildomų veiksmų, etapų, administracinės naštos:

 • Vykdydama supaprastintą pirkimą skelbiamų derybų būdu, PO gali neprašyti tiekėjų pateikti paraiškų ir leisti visiems tiekėjams pateikti pirminius pasiūlymus. Taikoma tik supaprastintų pirkimų atveju.
 • Papildytas sąrašas objektų, kurie gali būti įsigyjami supaprastintų pirkimų atveju neskelbiamų derybų būdu: jei skelbiamų derybų būdu vykdant pirkimą visi pasiūlymai buvo netinkami, o sąlygos iš esmės nekeičiamos, bei kitais atvejais, kai perkamos VPĮ 71 str. 6 d. 13 – 18 p. numatytos prekės ir paslaugos.
 • Vykdant neskelbiamas derybas VPĮ 72 str. 3 d. numatytais atvejais, PO gali nesilaikyti pirkimo sutarties turiniui ir formai keliamų reikalavimų. Vykdant neskelbiamas derybas kitais pagrindais, nei nurodyta VPĮ 72 str. 3 d., galima nesilaikyti pirkimo dokumentų turiniui keliamų reikalavimų.

Aktualūs straipsniai: VPĮ 64 str. 1 d.; 71 str. 6 d. 12 – 18 p.; 72 str. 3 d.

Nauji terminai, susiję su DPS:

 • PO pirkimo dokumentuose gali nustatyti ilgesnį paraiškų, kurios gaunamos iki pirmojo kvietimo teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo DPS pagrindu, patikrinimo terminą.
 • Ilginamas tiekėjo informavimo apie leidimą dalyvauti DPS arba paraiškos atmetimą terminas – 3 d. d. nuo sprendimo priėmimo.

Aktualūs straipsniai: VPĮ 79 str. 5 d. 2 p. ir 8 d.

 


6. PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU SUTARTIES SUDARYMU, KEITIMU

Visų pirma, tiekėjo atsisakymas sudaryti sutartį bus siejamas ne tik su sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento nepateikimu, bet ir su kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų neįvykdymu (86 str. 2 d.).

Be to, naujais pakeitimais ketinama standartizuoti sudaromų sutarčių sąlygas, taip siekiant užtikrinti vienodą PO vykdomų pirkimų sąlygų kokybę ir, tikėtina, ateityje vienodą teismų praktiką sutarčių vykdymo klausimais:

 • Pirkimo sutartys sudaromos taikant VPT patvirtintas tipines pirkimo sąlygas, išskyrus atvejus, kai šios sąlygos:
  1. nėra taikytinos perkamam objektui arba
  2. nėra pritaikomos dėl perkamo objekto ypatumų ir PO pagrindžia savo sprendimą netaikyti tipinių pirkimo sutarčių sąlygų. Pagrindimas nurodomas ataskaitoje.

Aktualūs straipsniai: VPĮ 87 str. 1 d.

Atsižvelgiant į pastarojo laikotarpio ekonominę situaciją, itin staigų prekių, paslaugų, darbų kainų kilimą, bei siekiant išvengti iki šiol kilusių problemų dėl sutarčių kainos perskaičiavimo, įtvirtinami aiškesni reikalavimai:

 • Tais atvejais, kai prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė negu 6 mėnesiai, sutartyje privalo būti nustatyta su mokesčių pasikeitimu nesusijusi sutarties kainos peržiūros sąlyga, išskyrus atvejus, kai dėl kainos apskaičiavimo būdo toks perskaičiavimas yra negalimas (pavyzdžiui, taikant kintamo įkainio arba išlaidų atlyginimo kainodarą).
 • VPĮ 87 str. įtvirtinti reikalavimai netaikomi, jeigu numatoma pirkimo sutarties vertė mažesnė nei 15 000 Eur be PVM arba kai sutarties turinys yra vienodas visiems tokių prekių, paslaugų ar darbų gavėjams ir tiekėjas sutarties turinio nekeičia pagal individualius poreikius.

Aktualūs straipsniai: VPĮ 87 str. 2 d. 7 p.; 5 d.

Svarbus sutarčių keitimo nuostatų pakeitimas – keičiant sutartį VPĮ 89 str. 1 d. 2 p. b papunkčio arba 89 str. 1 d. 3 p. b papunkčio pagrindu, nebėra ribojimo dėl bendros pirkimo sutarties pakeitimų vertės (100 proc.), išlieka tik ribojimas atskiro pakeitimo vertei – ne daugiau 50 proc. pradinės pirkimo sutarties vertės (VPĮ 89 str. 1 d. 2 p. b papunktis, 89 str. 1 d. 3 p. b papunktis).

 


7. PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU PIRKIMŲ CENTRALIZAVIMU

Apie pakeitimus, susijusius su CPO steigimu, funkcijų CPO perdavimu ir siekiu sukurti kompetencijų centrus bei užtikrinti mažoms PO galimybes lengviau įsigyti prekes, paslaugas ir darbus, jau žinoma nuo 2021-09-30. Buvo numatyta, jog nuo 2023-01-01 savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) PO pirkimai, kurių sutarties vertė viršija 15 000 Eur be PVM, atliekami per CPO.

Nauja VPĮ redakcija ši formuluotė keičiama, numatant tam tikras išimtis: savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) PO pirkimai, išskyrus savivaldybių įmones, akcines bendroves uždarąsias akcines bendroves ir viešąsias įstaigas, kurių sutarties vertė viršija 15 000 Eur, atliekami per CPO.

Nuo 2024-01-01 išimtis viešosioms įstaigoms naikinama.

Aktualūs straipsniai: VPĮ 821 str. 1 d. 2 p.

 


8. PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBU

Svarbiu tampa vidaus kontrolės mechanizmas. Kiekviena PO turi turėti pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą, kuriame nurodomi PO pirkimų vidaus kontrolės procese dalyvaujantys asmenys, jų funkcijos, atsakomybė. Turi būti užtikrinamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme nurodytų vidaus kontrolės tikslų pasiekimas per visą pirkimo procesą (VPĮ 97 str. 3 d.). VPT pagal savo kompetenciją vertins, kaip vykdomas pirkimų organizavimas ir vidaus kontrolė (VPĮ 95 str. 1 d. 19 p.).

Atlikti pakeitimai privers PO rimčiau peržiūrėti, pasikoreguoti savo jau turimas pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkas ir įtraukti naujas taisykles:

 • PO gali sudaryti atskiras komisijas pasirengimo pirkimui, ginčų nagrinėjimo ar sutarties vykdymo etapams vykdyti arba tokias užduotis nustatyti pirkimo procedūras atliekančiai Komisijai. Privaloma paskirti bent vieną asmenį, kuris atsakingas už sutarties vykdymą. Reikalavimo sudaryti Komisiją PO gali nesilaikyti, be kitų atveju, kurie jau buvo įvardyti įstatyme, 72 str. 3 d. numatytais atvejais.
 • Viešųjų pirkimų komisijai taikomas reikalavimas – bent vienas komisijos narys turi turėti pirkimų specialisto pažymėjimą. Reikalavimas netaikomas, kai atliekamas MVP, sutartis sudaroma preliminarios sutarties ar DPS pagrindu.
 • Nešališkumo deklaracija tampa privaloma tik tiems asmenims, kuriems neprivaloma deklaruoti privačių interesų.
 • Numatyta pareiga susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais procedūros rezultatus Komisijai įforminti pagal VPT nustatytus rekvizitus parengtu protokolu, išskyrus, kai susipažįstama el. priemonėmis.

Aktualūs straipsniai: VPĮ 19 str. 1, 3, 7 d.; 21 str. 2 d., 44 str. 9 d.

 


PAPILDYMAS, SUSIJĘS SU ŽALOS, KUOMET KONKURENCIJĄ RIBOJA SUSITARIMAI, APSKAIČIAVIMU

VPĮ papildytas nauju straipsniu dėl žalos, padarytos konkurenciją pirkimuose ribojančiais susitarimais.

 1. Bendras principas – žala yra 10 proc. nuo sutarties vertės, jei neįrodyta kitaip. O jei sutartis nutraukiama – skaičiuojama nuo PO atliktų mokėjimų už pirkimo objektą vertės.
 2. PO pati arba CPO, per kurią buvo vykdytas pirkimas, turi kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, išskyrus atvejus, kai tiekėjas savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už padarytą žalą.

 


Naudojami trumpiniai:

BVPŽ – bendras viešųjų pirkimų žodynas;

CPO – centrinė perkančioji organizacija;

CVPIS – centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

DPS – dinaminė pirkimo sistema;

MVP – mažos vertės pirkimas;

PO – perkančioji organizacija;

VPĮ – Viešųjų pirkimų įstatymas;

VPT – Viešųjų pirkimų tarnyba.